Salgs og leveringsbetingelser

For Cowtech ApS.

Basis for vort salg og levering i Skandinavien er NLM94 og NL92, der er gældende i det omfang, betingelserne ikke er fraveget i nedenstående: Specielle betingelser:

Tegninger og beskrivelser:
Alle oplysninger om vægt, dimensioner, kapacitet, tekniske og andre data anført i kataloger, prospekter, cirkulære, annoncer, billedmateriale, målskitser og prislister er omtrentlig og uden forbindelse. Nævnte materiale tilhøre alene Cowtechs og må ikke uden skriftligt samtykke kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kendskab.

Tilbud:
Afgives uden forbindende og med forbehold for mellemsalg. Cowtech forbeholder sig ret til uden varsel at ændre eller tilbagekalde udestående tilbud.

Ordrebekræftelse:
Enhver ordre, herunder ordre baseret på tilbud afgivet af Cowtech, skal være skriftligt bekræftet af Cowtech, for at bindende aftale om leverance er indgået. Cowtech forbeholder sig ved ordrens effektuering ret til at foretage enhver ændring, som af Cowtech skønnes teknisk nødvendig.

Priser:
Alle priser er dagspriser og angives i danske kroner excl. moms. Cowtech er berettiget til at foretage ændringer af priser, hvis der indtræffer ændringer i materiale tilførsler, råvarepriser, lønninger, valutakurser, offentlige afgifter eller andre forbehold uden for Cowtechs kontrol, herunder told, fragt og forsikringstakst m.v.

Betaling:
Betaling for leverancer skal ske i henhold til ordrebekræftelsen eller, hvis en sådan ikke findes, i henhold til de på faktura påtrykte betalingsbetingelser. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling pga. eventuelle modkrav. Ved betaling senere end den forannævnte betalingsdato påløber morarente 9 procentpoint over den til enhver tid gældende officielle danske diskonto fra forfaldsdag og indtil betaling sker. Cowtech er berettiget til, som betingelserne for ordrens udførelse, at kræve forudbetaling eller sikkerhedsstillelse og bankgarantier for købssummen. Efter leveringstidspunkt ligger det solgte for købers risiko og regning.

Ejendomsforbehold:
Enhver leverancer forbliver Cowtechs ejendom, indtil den fulde købesum er erlagt.

Forsikring:
Køber er forpligtiget til at holde det leverede forsikret til fuld og nyværdi, fra leveringstidspunkt til betaling er erlagt.

Inco terms: DPU – Delivered at Place Unloaded (named terminal at port or place of destination) Sælger bærer hele risikoen for godset frem til at godset er losset på det angivne bestemmelsessted. Køber bærer risikoen fra det øjeblik, at godset er tilgængeligt efter losning på det aftalte sted. Aftalen skal angive hvor på bestemmelsesstedet godset er tilgængeligt efter losning. (Incoterms 2020)

Annullering:
Annullering af ordre kan kun ske efter skriftlig aftale med Cowtech og mod betaling af Cowtechs påløbne omkostninger. Returnering af leverede varer kan ikke ske, med mindre der træffes aftale med Cowtech herom og i så fald med et fradrag på mindst 10% af varens pris til dækning af returomkostninger mv.

Levering:
Med mindre andet skriftligt er aftalt, sker leveringen ab Cowtechs adresse. Cowtech er uden ansvar, såfremt leveringstidspunkt ændres, forsinkes eller gøres urimelig byrdefuld på grund af arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som Cowtech ikke er herre over, f.eks. brand, krig, valutarestriktioner, mangler på transportmidler, almindelig vareknaphed mv. samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører på grund af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Ansvar og forsinkelser:
Leveringstiden anført i salgsdokumenter er fastsat af Cowtech efter bedste skøn. En udskydelse af leveringstiden med indtil 14 dage betragtes i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser overfor Cowtech. Cowtech er desuden ikke ansvarlig for forsinkelser, med mindre det kan godtgøres, at forsinkelsen kan tilregnes Cowtech eller andre, for hvem Cowtech er ansvarlig eller uagtsomt. Cowtech kan ikke i noget tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab så som bl.a. driftstab, tidstab, avancetab ligesom der ej heller kan kræves konventionalbod af Cowtech.

Misligholdelse:
Såfremt køber ikke overholder de aftalte bestemmelser om købesummens betaling eller modtagelse af varen, er Cowtech ikke forpligtiget til levering, og Cowtech er i så fald berettiget til at annullere bekræftede ordre og kræve erstatning.

Reklamationer/undersøgelser:
Køber skal, så snart det er muligt, foretage rimelig undersøgelse af det leverede og senest 14 dage senere have fremsendt skriftlig reklamation til Cowtech. Køber kan ikke påberåbe sig mangler, som kunne være opdaget ved sådan undersøgelse.

Ansvar for mangler:
Cowtech forpligter sig til at afhjælpe enhver mangel, som skyldes konstruktion, fremstilling ellers anvendte materialer, i det omfang, manglen viser sig inden et år fra den dag, leverancen anmeldes at være klar til afsendelse fra Cowtech. Er manglen af en art, hvor det efter Cowtechs skøn ikke er hensigtsmæssigt at udføre reparationen på monteringsstedet, eller hvor Cowtech skønner, at omlevering er nødvendig, skal køber returnere det købte/de dele, der er behæftet med mangler, således at Cowtech kan reparere eller udskifte de dele eller foretage erstatningsleverancer.
Transport af mangelfulde dele til Cowtech sker for købers regning og risiko, medens transport af reparerede eller nye dele fra Cowtech til køber sker for Cowtechs regning og risiko.
Mangelfulde dele, der udskiftes, tilhører Cowtech.
Cowtechs ansvar omfatter ikke mangler, som viser sig ved materiale, der er leveret af køber, eller ved en af køber forlangt konstruktion. Cowtechs ansvar omfatter kun mangler, der opstår under de i aftalen forudsatte funktionsvilkår og ved rigtige anvendelse. Såfremt afhjælpning ikke kan finde sted, forbeholder Cowtech sig ret til at meddele forholdsmæssigt afslag eller tage mangelfulde produkter retur mod godtgørelse af købesummen, uden at køber kan gøre yderligere krav gældende over for Cowtech. Ansvaret omfatter ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse eller urigtig montering fra købers side, ændringer foretaget uden Cowtechs skriftlige samtykke, fejl ved nogle af køber – ellers skriftligt samtykke fra Cowtech udførte reparationer, eller normalt slid eller forringelse.
Cowtech er berettiget til at foretage afhjælpning af enhver mangel, hvad enten manglen afhjælpes før eller efter montering.
Cowtech kan ikke i noget tilfælde gøres ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Produktansvar:
Cowtech kan ikke gøres ansvarlig for produktskade af nogen art. Cowtech kan således kun pålægges produktansvar i det omfang dette følger af ufravigelig retsregler. Cowtech kan ikke i noget tilfælde gøres ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab. I den udstrækning, Cowtech måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand – ud over hvad der fremgår ovenfor – er køber forpligtiget til at holde Cowtech skadesløs for alle udgifter herved. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af partnerne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal den pågældende part straks skriftligt underrette den anden part herom. Cowtech og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den retsinstans, som behandler det erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af det leverede.

Erstatningsbegrænsning:
Cowtech kan ikke i noget tilfælde gøres ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab, det være sig som følge af forsinkelse, mangler ved det leverede, mangler ved montagearbejde, manglende eller forkerte instruktioner, produktansvar mm.

Montage:
Montage er ikke inkluderet i Cowtechs tilbud, med mindre dette udtrykkeligt er anført. Det samme gælder alt bygningsarbejde, fundering, elektriske installationer samt øvrige tilslutninger. Opholdes Cowtechs mandskab på opstillingsstedet af Cowtech utilregnelige grunde, betales de derved forbundne udgifter af køber.

Instruktioner og uddannelse:
Cowtech forestår kun instruktion og uddannelse, såfremt dette er skriftligt aftalt. Al instruktion og uddannelse foregår indenfor normal arbejdstid og skal være benyttet af køber inden 6 måneder efter levering.

Lovvalg og værneting:
Enhver tvist mellem partnerne afgøres efter dansk ret og ved danske domstole.