Salgs og leveringsbetingelser

COWTECH APS 

Basis for vort salg og levering i Skandinavien er NLM94 og NL92, der er gældende i det omfang betingelserne ikke er fraveget i nedenstående specielle betingelser: 

1.TEGNINGER OG BESKRIVELSER: 

 • Alle oplysninger om vægt, dimensioner, kapacitet, tekniske og andre data anført i kataloger, prospekter, cirkulære, annoncer, billedmateriale, målskitser og prislister er omtrentlige og uforbindende for Cowtech. Nævnte materiale tilhører alene Cowtech og må ikke uden skriftligt samtykke kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kendskab. 

2. TILBUD 

 • Tilbud afgives uden forbindende og med forbehold for mellemsalg. Tilbud fra Cowtech er – jfr. i øvrigt pkt. 3 – opfordringer fra Cowtech til kunden om at afgive tilbud, og Cowtech forbeholder sig ret til uden varsel at ændre eller tilbagekalde udestående tilbud. 

3. ORDREBEKRÆFTELSE: 

 • Enhver ordre, herunder ordre baseret på tilbud (jfr. 2.1) afgivet af Cowtech, skal være skriftligt bekræftet af Cowtech for at bindende aftale om leverance kan betragtes som indgået.  
 • Cowtech forbeholder sig ved ordrens effektuering ret til at foretage enhver ændring, som af Cowtech skønnes teknisk nødvendig. 

4. PRISER: 

 • Alle priser er dagspriser og angives i danske kroner excl. moms.  
 • Cowtech er berettiget til at foretage ændringer af priser, hvis der indtræffer ændringer i materialetilførsler, råvarepriser, lønninger, valutakurser, offentlige afgifter, told eller andre forhold uden for Cowtechs kontrol. 

5. BETALING: 

 • Betaling for leverancer skal ske i henhold til ordrebekræftelsen/Cowtechs accept eller, hvis en sådan ikke findes, i henhold til de på den pågældende faktura påtrykte betalingsbetingelser.  
 • Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav.  
 • Ved overskridelse af den aftalte betalingstid, er køber forpligtet til at betale rente svarende til 2 procent pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen og indtil betaling sker.  
 • Som betingelse for ordrens udførelse er Cowtech berettiget til at kræve forudbetaling eller sikkerhedsstillelse og bankgarantier for købesummen.  

6. EJENDOMSFORBEHOLD OG FORSIKRING 

 • Enhver leverance forbliver Cowtechs ejendom, indtil den fulde købesum samt eventuelle renter og omkostninger endeligt er erlagt. 
 • Køber er forpligtiget til at holde det leverede forsikret til fuld- og nyværdi fra leveringstidspunkt til betaling er erlagt.  
 • Køber er forpligtet til på forlangende at dokumentere overholdelse af sin forsikringspligt i henhold til 6.2. 
 • Såfremt Cowtechs arbejde udføres under Almindelige betingelser for Byggeri – AB 18 eller forløberen AB 92 – er det et krav, at kunden sikrer og dokumenterer, at Cowtech og disses underleverandører er medtaget som sikrede på bygningsejerens Brand- og Stormskadeforsikring jfr. AB 18, § 11, stk. 1 (og AB 92 § 11, stk. 1). Skulle der opstå skade i forbindelse med Cowtechs arbejde på den forsikrede bygning, vil det således være bygningsejerens forsikringsselskab som dækker skaden. 

7. ANNULLERING: 

 • Annullering af ordre kan kun ske efter skriftlig aftale med Cowtech og mod betaling af Cowtechs påløbne omkostninger. 
 • Returnering af leverede varer kan ikke ske, medmindre der træffes aftale med Cowtech herom og i så fald med et fradrag på mindst 10% af varens pris til dækning af returomkostninger mv. 

8. LEVERING: 

 • Medmindre andet skriftligt er aftalt, sker leveringen Ex Works Cowtechs adresse. 
 • Såfremt det aftales, at Cowtech skal forsende eller levere varen til køber, afholder køber samtlige udgifter forbundet hermed.  
 • Cowtech er uden ansvar, såfremt leveringstidspunktet ændres, forsinkes eller gøres urimelig byrdefuldt på grund af arbejdskonflikt eller enhver anden omstændighed, som Cowtech ikke er herre over eller som ikke rimeligt kunne forudsiges, f.eks. brand, krig, valutarestriktioner, mangler på transportmidler, almindelig vareknaphed mv.  
 • Tilsvarende gælder, hvis forsinkelse skyldes forhold ved Cowtechs underleverandører, som Cowtech ikke med rimelighed kunne forudse. 

9. ANSVAR OG FORSINKELSER: 

 • Leveringstiden anført i salgsdokumenter er fastsat af Cowtech efter bedste skøn. En udskydelse af leveringstiden med indtil 14 dage betragtes i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan gøre misligholdelse gældende overfor Cowtech.  
 • Køber er ikke i anledning af forsinkelse berettiget til at annullere handlen, medmindre varen eller ydelsen ikke er leveret inden 30 dage efter det aftalte leveringstidspunkt.  
 • Cowtech er ikke erstatningsansvarlig for tab opstået ved forsinkelse medmindre det godtgøres, at forsinkelsen kan tilskrives Cowtechs grove uagtsomhed.  
 • Cowtech er i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab som følge af forsinkelse. Indirekte tab omfatter, men er ikke begrænset til, driftstab, avancetab, konventionalbod og tidstab. 

10. MISLIGHOLDELSE: 

 • Såfremt køber ikke overholder de aftalte bestemmelser om købesummens betaling eller modtagelse af varen, er Cowtech ikke forpligtiget til at levere, og Cowtech er i så fald berettiget til straks at annullere bekræftede ordrer og kræve erstatning. 

11. REKLAMATIONER/UNDERSØGELSER: 

 • Køber skal, så snart det er muligt, nøje besigtige og undersøge det leverede og straks herefter have fremsendt skriftlig reklamation til Cowtech, såfremt det leverede, ikke svarer til det aftalte. Køber kan ikke efterfølgende påberåbe sig mangler eller andre forhold, som blev eller burde være opdaget ved en sådan undersøgelse.  
 • Køber skal i ethvert tilfælde reklamere straks efter at være blevet bekendt med, at varen eller ydelsen leveret af Cowtech er mangelfuld. Har køberen ikke inden 6 måneder efter varen eller ydelsens overgivelse til ham meddelt Cowtech, at han vil påberåbe sig en mangel, kan han ikke senere gøre den gældende.    

12. ANSVAR FOR MANGLER: 

 • Cowtech påtager sig at afhjælpe enhver mangel, der efter Cowtechs skøn hensigtsmæssigt kan afhjælpes. For enhver mangel, der efter Cowtechs skøn hensigtsmæssigt kan afhjælpes, kan køber ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.  
 • Er manglen af en art, hvor det efter Cowtechs skøn ikke er hensigtsmæssigt at udføre reparationen på monteringsstedet, eller hvor Cowtech skønner, at omlevering er nødvendig, skal køber returnere det købte/de dele, der er behæftet med mangler, således at Cowtech kan reparere eller udskifte eller foretage erstatningsleverancer. 
 • Transport af mangelfulde dele til Cowtech i henhold til punkt 12.2 sker for købers regning og risiko, medens transport af reparerede eller nye dele fra Cowtech til køber sker for Cowtechs regning og risiko. 
 • Mangelfulde dele, der udskiftes, tilhører Cowtech. 
 • Cowtechs ansvar omfatter ikke mangler, som viser sig ved materiale, der er leveret af køber, eller ved en af køber forlangt konstruktion. Cowtechs ansvar omfatter kun mangler, der opstår under de i aftalen forudsatte funktionsvilkår og ved rigtig anvendelse.  
 • Såfremt afhjælpning ikke kan finde sted, forbeholder Cowtech sig ret valgret til enten at meddele forholdsmæssigt afslag eller at tage mangelfulde produkter retur mod godtgørelse af købesummen, uden at køber herved kan gøre yderligere krav gældende over for Cowtech.  
 • Ansvaret omfatter ikke defekter eller lignende forhold, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse eller urigtig montering fra købers side, ændringer foretaget uden Cowtechs skriftlige samtykke eller fejl ved nogle af køber udførte reparationer. 
 • Cowtech er berettiget til at foretage afhjælpning af enhver mangel, hvad enten manglen opstår før, under eller efter montering. 
 • Cowtech er i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab, ej heller såfremt der er tale om en produktansvarsskade. Indirekte tab omfatter, men er ikke begrænset til, driftstab, avancetab og tidstab. 

13. PRODUKTANSVAR: 

 • Cowtech kan alene gøres ansvarlig for produktskade i det omfang dette følger af ufravigelige retsregler.  
 • Uanset 14.1 kan Cowtech ikke gøres ansvarlig for produktskade der overstiger dkk. 2.000.000,00.   
 • Cowtech kan ikke i noget tilfælde gøres ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab ved produktansvarsskader. Se i øvrigt 12.9. 
 • Cowtech er kun ansvarlig for produktskade, der kan tilskrives Cowtechs grove uagtsomhed.  
 • Såfremt Cowtech måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtiget til at holde Cowtech skadesløs for alle udgifter herved, såfremt produktansvaret er begrundet i købers brug, tilbygning, ændring, salg, udlån, udleje, leasing eller anden råden over det det solgte. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af partnerne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal den pågældende part straks skriftligt underrette den anden part herom.  
 • Cowtech og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme forum som behandler en eventuel sag om produktansvar mod den anden part.  

14. ERSTATNINGSBEGRÆNSNING: 

 • Cowtechs ansvar udenfor produktansvar er i enhver henseende begrænset til de af de enkelte kontrakter omfattede varers salgspris, dog således at Cowtechs ansvar i intet tilfælde kan overstige dkk. 100.000,00 i alt pr. kontrakt.    
 • Cowtech er i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab. Indirekte tab omfatter, men er ikke begrænset til, driftstab, avancetab og tidstab. 

15. MONTAGE: 

 • Montage er ikke inkluderet i Cowtechs tilbud, medmindre dette udtrykkeligt er anført. Det samme gælder alt bygnings arbejde, fundering, elektriske installationer samt øvrige tilslutninger.  
 • Hvis montage er inkluderet i Cowtechs tilbud, forpligter køber sig til at gøre monteringsstedet tilgængeligt og i øvrigt assistere Cowtech med monteringen på enhver med rimelighed nødvendig måde. Køber afholder selv udgifterne forbundet hermed.  
 • Opholdes Cowtechs mandskab på grund af købers forhold på opstillingsstedet betales de derved forbundne udgifter af køber. 

16. INSTRUKTIONER OG UDDANNELSE: 

 • Cowtech forestår kun instruktion og uddannelse, såfremt dette er skriftligt aftalt. Al instruktion og uddannelse foregår inden for normal arbejdstid og skal være benyttet af køber inden 6 måneder efter levering. 

17. LOVVALG OG VÆRNETING: 

 • Enhver tvist mellem partnerne afgøres efter dansk ret og ved danske domstole. CISG (Convention on Contracts for the International Sale of Goods) finder dog i intet tilfælde anvendelse på afgørelse af tvister mellem parterne.  
 • Tvister afgøres ved Retten i Aalborg.